AZ ERDŐGAZDÁLKODÁS TÁMOGATÁSA

 I. Az erdőgazdálkodás nemzeti hatáskörben történő támogatása

 

I/1. A 2004. május 31-ig telepített erdők támogatása

Támogatási intézkedés célja és rövid leírása:
Hazánk Európai Uniós csatlakozását megelőzően, nemzeti költségvetési forrásokra alapozva megkötött erdőtelepítési támogatási szerződések által determinált támogatási összegek kifizetése. A kifizetések időpontja az erdőtelepítések erdészeti ágazati jogszabályok szerinti befejezésének éve, illetve a befejezett erdőtelepítések ápolási feladatai végrehajtásának az éve, legfeljebb azonban az erdőtelepítés befejezését követő 5. év végéig.

Támogatás igénybevételének részletes feltételei:
A 2004. évi nemzeti hatáskörben nyújtott agrár- és vidékfejlesztési támogatások igénybevételének feltételeiről szóló 25/2004. (III. 3.) FVM rendelet hatályon kívül helyezéséről és az ezzel összefüggő átmeneti rendelkezések megállapításáról szóló 122/2007. (X. 19.) FVM rendelet
(2012. augusztus 31-től hatályos állapot)

 

I/2. A 2008. január 1. előtt véghasznált erdők erdőfelújításának támogatása

Támogatási intézkedés célja és rövid leírása:
2007. december 31-ig elvégzett véghasználatok (erdőfelújítási kötelezettséggel járó fakitermelések) után az erdőgazdálkodóknak erdőfenntartási járulékot kellett fizetniük. Az erdőfenntartási járulékfizetés több évtizedes múltre visszatekintő célja költségvetési támogatási forrás képzése volt, amelyből a nemzeti agrártámogatási rendszer keretében elsősorban az erdőfelújítások szakszerű végrehajtását támogatta a minisztérium. A kétirányú pénzmozgás egy-egy erdőgazdálkodó esetében a végrehajtott tevékenységekhez igazodva, hosszú távon egyensúlyban álltak egymással.
Az erdőfenntartási járulékfizetési kötelezettség az ágazati törvény 2008. január 1-től hatályos módosítása következtében megszűnt. Az erdőfelújítások végrehajtásához kapcsolódó, az erdőgazdálkodók által előre nem tervezhető finanszírozási nehézségek elkerülése érdekében azonban átmeneti időre indokolttá vált a támogatási rendszer további fenntartása, legalább a magántulajdonban álló erdőkre, és az erdőfelújítások befejezéséig szükséges tevékenységekre vonatkozóan. Ennek keretében az érintett, nem állami tulajdonú erdők erdőgazdálkodói a korábbi részjogcímeken az erdőfelújítások erdészeti ágazati jogszabályok szerinti befejezéséig igényelhetnek nemzeti költségvetési (de minimis) támogatást.

Támogatás igénybevételének részletes feltételei:
Az erdők felújításának csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 102/2008. (VIII. 8.) FVM rendelet.
(2011. március 29-től hatályos állapot)

 

II. Az erdőgazdálkodás közösségi részfinanszírozás mellett történő támogatása

 

II/1. 2007. előtti időszak támogatásai

 

II/1/1. Mezőgazdasági területek erdősítésének támogatása

Támogatás igénybevételének részletes feltételei:
A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján az Európai Unió által társfinanszírozott mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes szabályairól 132/2004. (IX. 11.) FVM rendelet
(2013. december 17-től hatályos állapot)

 

II/2. 2007-2013. közötti időszak támogatásai

 

II/2/1. Mezőgazdasági területek erdősítésének támogatása

Támogatási intézkedés célja és rövid leírása:
A támogatás célja a mezőgazdasági művelésre kevésbé alkalmas területek erdőgazdasági művelés alá vonása; az erdők védelmi, gazdasági, szociális és közjóléti szerepének növelése; a vidéki foglalkoztatottsági viszonyok javítása; az erdőterület növelésével a fa, mint a megújuló, környezetbarát és természetes energiaforrás mennyiségének biztosítása, valamint az ország faanyagszükségletének egyre nagyobb arányban hazai forrásból történő kielégítése.

Támogatás igénybevételének részletes feltételei:
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet
(2013. december 17-től hatályos állapot)

 

II/2/2. Erdő-környezetvédelmi tevékenységek támogatása

Támogatási intézkedés célja és rövid leírása:
A támogatás célja az erdő-környezetvédelmi célprogramokon keresztül:
a) a spontán és agresszíven terjedő, idegenhonos fa- és cserjefajok eltávolításával az őshonos fafajok jelenlegi elterjedési területének megőrzése, bővítése,
b) a korábban tarvágással vagy fokozatos felújító vágással kezelt erdőkben a szálalás feltételeinek megteremtése, azt követően a szálalás termőhelyi adottságokhoz igazodó szakmai elvárások alapján történő kialakítása, valamint a természetes állapothoz legközelebb álló szerkezetű és faji sokféleségű erdőtársulás fenntartása,
c) az adott termőhelynek nem megfelelő erdőtársulások (sarj eredet, hiányos állományszerkezet, idegenhonos fafajok) a természetes állapothoz közel álló erdőtársulássá történő átalakítása, valamint a termőhelynek megfelelő őshonos erdőállományok további fejlődését, természetes felújulását biztosító kézimunka igényes ápolása,
d) az élőhely kisebb bolygatásával járó és a helyi szaporítóanyagokat felhasználó erdőfelújítási módszerekre történő áttérés ösztönzése, a tarvágás visszaszorítása,
e) a faji diverzitás fokozása, a természetes folyamatokra alapozott erdővédelem, illetve a tájvédelem elősegítése,
f) az erdő és a szomszédos mezőgazdasági területek talajának szél és vízerózió elleni védelmének biztosítása, az erdőgazdálkodók ösztönzése a folyamatos erdőborítást biztosító erdőgazdálkodási módszerekre (készletgondozás, szálalás) történő áttérésre,
g) a közjóléti rendeltetésű erdőkben a fokozott emberi igénybevétel mellett a jó és balesetveszélytől mentes környezeti állapot fenntartása,
h) az erdei tisztások fenntartásának, az arra alkalmas területek (vadföld, erdei rakodók) átalakításának, valamint további tisztások kialakításának elősegítése,
i) a hagyományos, természetkímélő anyagmozgatási módszerek alkalmazásának ösztönzése.

Támogatás igénybevételének részletes feltételei:
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdő-környezetvédelmi intézkedésekhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet
(2015. június 10-től hatályos állapot)

 

II/2/3. Erdőszerkezet-átalakítás támogatása

Támogatási intézkedés célja és rövid leírása:
A támogatás célja az erdők természetességének, biológiai sokféleségének, egészségi állapotának javításához kapcsolódó nem termelő beruházások támogatása a leromlott szerkezetű vagy idegenhonos fafajokból álló erdőtársulások tájhonos, adott termőhelynek megfelelő természetes erdőtársulásokká történő átalakítása, valamint a megfelelő elegyesség, illetve több szintes állományszerkezet kialakítása révén.

Támogatás igénybevételének részletes feltételei:
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdőszerkezet átalakításához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 139/2009. (X. 22.) FVM rendelet
(2013. július 30-tól hatályos állapot)

 

II/2/4. Agrár-erdészeti rendszerek létrehozásának támogatása

Támogatási intézkedés célja és rövid leírása:
A támogatás célja a fás legelők létrehozása és hasznosítása, a hagyományos, tájjellegű gazdálkodás fenntartása, a mozaikos tájszerkezet kialakítása.

Támogatás igénybevételének részletes feltételei:
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az agrár-erdészeti rendszerek mezőgazdasági földterületeken történő első létrehozásához nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 46/2009. (IV. 16.) FVM rendelet
(2011. május 13-tól hatályos állapot)

 

II/2/5. Az erdészeti potenciál helyreállításának támogatása

Támogatási intézkedés célja és rövid leírása:
A támogatás célja a természeti katasztrófa által sújtott területeken az erdészeti potenciál helyreállításának támogatása, valamint a másodlagos erdőkárok megelőzése.

Támogatás igénybevételének részletes feltételei:
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti potenciál helyreállítására nyújtandó támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 32/2008. (III. 27.) FVM rendelet
(2014. április 30-tól hatályos állapot)

 

II/2/6. A fiatal erdők ápolásának, állománynevelésének támogatása

Támogatási intézkedés célja és rövid leírása:
A támogatás célja a fiatal erdőkben szükségessé váló, az erdők faállományának későbbi értékére is jelentős hatással lévő ápolási és állománynevelési tevékenységek végrehajtásának támogatása.

Támogatás igénybevételének részletes feltételei:
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal erdők állományneveléséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 25/2012. (III. 20.) VM rendelet
(2014. március 15-től hatályos állapot)

 

II/2/7. Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodás támogatása

Támogatási intézkedés célja és rövid leírása:
A támogatás célja a Natura 2000 irányelveket érvényre juttató jogszabályok végrehajtásával érintett erdőkben folytatott gazdálkodás során felmerülő költségek és jövedelem kiesés ellentételezése.

Támogatás igénybevételének részletes feltételei:
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól szóló 41/2012. (IV. 27.) VM rendelet
(2014. április 30-tól hatályos állapot)

 

II/2/8. Erdőgazdálkodók részére szervezett gyakorlati bemutatók, tájékoztatók és konzultációs rendezvények támogatása

Támogatási intézkedés célja és rövid leírása:
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból társfinanszírozott intézkedések irányító hatósága által nyilvántartott Bemutató Üzem területén mezőgazdasági termelők vagy erdőgazdálkodók részére szervezett gyakorlati bemutatók, tájékoztatók és konzultációs rendezvények támogatása. Bemutató Üzem fenntartására, illetve a támogatásra erdőgazdálkodók is jogosultak.

Támogatás igénybevételének részletes feltételei:
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az innovatív technológiák bemutató-üzemi tájékoztató programokkal való megismertetéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 69/2013. (VII. 29.) VM rendelet
(2013. augusztus 1-től hatályos állapot)

 

II/2/9. Az erdőterületeket érintő tűzkárok megelőzéséhez nyújtandó támogatások

Támogatási intézkedés célja és rövid leírása:
A támogatás célja a tűzkárok megelőzését szolgáló tevékenységek támogatása. Nagymértékben vagy közepesen veszélyeztetett erdőrészleteken vehető igénybe támogatás tűzpászta kialakítására és fenntartására, víznyerőhely létesítésére, valamint tisztításból származó faanyag kihordására.

Támogatás igénybevételének részletes feltételei:
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdőterületeket érintő tűzkárok megelőzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 41/2014. (IV. 8.) VM rendelet                                        (2014. április 12-től hatályos állapot)

Menü

Főoldal

Navigáció