Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (erdőtörvény) előírja, hogy az erdőgazdálkodó erdőgazdálkodási tevékenysége szakszerűségének biztosítása érdekében megfelelő szakképzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkező erdész szakembert – erdészeti szakszemélyzetet – köteles alkalmazni. A kötelezettség alól az erdőgazdálkodó abban az esetben mentesül, ha a szükséges képzettséggel és tapasztalatokkal maga is rendelkezik, és az erdészeti szakszemélyzeti névjegyzékben szerepel.

A fentiekkel összhangban az erdőtörvény az erdőgazdálkodó mellett az erdészeti szakszemélyzet részére is számos kötelezettséget határoz meg.

Az erdészeti szakszemélyzet szakmai tevékenységének részletes szabályozását az erdőtörvény mellett az erdészeti szakszemélyzet és a jogosult erdészeti szakszemélyzet nyilvántartásba vételének és nyilvántartásból való törlésének, továbbképzésének, szolgálati tevékenységének részletes szabályairól, valamint az erdészeti hatósági és igazgatási feladatokat ellátó személyek szolgálati tevékenységének egyes szabályairól szóló 71/2010. (V. 13.) FVM rendelet (szakszemélyzeti rendelet) tartalmazza.

Az erdészeti szakszemélyzeten belül megkülönböztetünk jogosult erdészeti szakszemélyzetet és erdészeti szakszemélyzetet. A különbség közöttük az, hogy a jogosult erdészeti szakszemélyzet már rendelkezik legalább kétéves szakmai gyakorlattal, valamint részt vett a fenti jogszabályban előírt, az erdészeti hatóság által az erdészeti szakszemélyzet részére szervezett hatósági továbbképzéseken. Az erdőgazdálkodás szakmai irányítását teljes joggal csak jogosult erdészeti szakszemélyzet végezheti.

Egyes szakmai tervezési tevékenységeket – részletes felsorolás az erdőtörvény 101. § (2) bekezdésében – csak felsőfokú erdészeti szakirányú végzettséggel rendelkező jogosult erdészeti szakszemélyzet láthat el.

Az erdészeti szakszemélyzet és a jogosult erdészeti szakszemélyzet - amennyiben a tevékenység ellátásához szükséges jogosultságokkal rendelkezik - erdőőrzési feladatokat is elláthat. A jogosultság megléte alapján megkülönböztethetünk rendészeti feladatokat ellátó, valamint kizárólag szakfeladatokat ellátó erdészeti szakszemélyzetet, illetve jogosult erdészeti szakszemélyzetet.

A rendészeti feladatok ellátását 2013. január 1. óta az erdőtörvény helyett az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény (rendészeti törvény) és annak végrehajtási rendeletei (áttekintés és letöltés a Hatályos ágazati jogszabályok menűpont alatt) szabályozzák.

A rendészeti feladatokat ellátó erdészeti szakszemélyzet, illetve jogosult erdészeti szakszemélyzet intézkedési és kényszerítőeszköz alkalmazási lehetőségei nagyrészt megmaradtak, sőt egyes jogkörökkel bővültek is. Ugyan a rendészeti feladatokat ellátó erdészeti szakszemélyzet gáz és riasztófegyvert önvédelmi célból már nem tarthat magánál, viszont teljes körű igazoltatási jogkörrel rendelkezik, a jogszerűtlen cselekmény elkövetése során megszerzett illetve használt dolgok felkutatása céljából pedig az érintettek csomagját, beleegyezése esetén pedig a ruházatát is átvizsgálhatja, valamint az intézkedései kikényszerítése céljából az együttműködést megtagadó személyt az illetékes hatóság megérkezéséig visszatarthatja.

A rendészeti törvény egységes szabályozást tartalmaz a rendészeti feladatellátás személyi feltételeit (alkalmazási feltételek illetve képzési és vizsgakövetelmények) illetően is. Eszerint rendészeti feladatokat csak nagykorú, cselekvőképes magyar állampolgár láthat el, aki a rendészeti törvényben illetve más törvényben rögzített képesítési feltételeknek megfelel, büntetlen előéletű, és nem áll a foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt. Az utóbbi alkalmazási feltételek fennállását a rendőrség évente ellenőrzi, és jogvesztő tartalmú változás esetén intézkedik a rendészeti feladatellátásra való jogosultság visszavonásáról.

A rendészeti törvény a rendészeti tevékenység gyakorlásának feltételeként írja elő a rendészeti feladatellátáshoz kapcsolódó elméleti és gyakorlati képzésen valamint kiegészítő képzésen való részvételt, és az ott elhangzott ismeretekből sikeres vizsga letételét. A törvény hatályba lépésekor erdészeti szakszemélyzetként már nyilvántartott személyeknek a képzési és vizsgakövetelményeket 2014. május 31-ig kell teljesíteniük.

További jelentős változás, hogy a rendészeti feladatokat ellátó személyek részére egységes szolgálati igazolvány és jelvény került rendszeresítésre, amit – bár azt az erdészeti szakszemélyzet esetében a rendészeti törvény értelmében továbbra is az erdészeti hatóságnál kell igényelni, és az elkészült eszközöket is az erdészeti hatóságtól lehet majd átvenni – a jövőben a rendőrség ad ki.

A kizárólag szakfeladatokat ellátó erdészeti szakszemélyzet részére szolgálati igazolványt – a hatályos szabályozásnak megfelelő új tartalommal – továbbra is az erdészeti hatóság állít ki.

Bár a rendészeti feladatokat ellátó személyek egyenruházatára vonatkozóan is új szabályozás lépett hatályba, az erdészeti szakszemélyzet esetében ezen a téren – egyes kiegészítő elemeket leszámítva – érdemi változás nem történt.